Job Type
Fulltime
Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 5 dagen geleden
18-08-2024

Vacature kenmerken

Categorie

SDG13, SDG15, SDG4

Startdatum

05-09-2024

Aantal uur per week

32 uur p/w

Einddatum

05-09-2025

Standplaats

Vleuten

Deadline

18-08-2024

Uurtarief

100 euro p/u

Sector

ICT InformatievoorzieningBIJ12 (onderdeel Vereniging Interprovinciaal Overleg) is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)

 • Natuurinformatie en Natuurbeheer (NiNb)

 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen

 • Stikstof en Natura 2000


Achtergrond Programma Verbetering VHR-monitoring
BIJ12 is opdrachtnemer van het Verbeterprogramma VHR-monitoring (VVM). Hierin wordt gewerkt aan de noodzakelijke en urgente verbeteringen in het landelijk stelsel van natuurmonitoring, informatievoorzieningen en rapportage, die voortkomen uit de gezamenlijke informatiebehoefte van Programma Natuur (PN), Programma stikstofreductie en natuurverbetering (PSn) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De uitvoering daarvan is een opgave voor Provincies en Rijk gezamenlijk.

De activiteiten in dit programma zijn georganiseerd langs drie inhoudelijke uitvoeringslijnen, die voortkomen uit de verschillende vormen van monitoring:  Natuurmaatregelen, Omgevingscondities en Doelbereik. Iedere uitvoeringslijn kent een projectteam. Ieder projectteam coördineert de activiteiten en werkt samen met vertegenwoordigers en experts van de deelnemende organisaties aan de resultaten van het programma. Naast de drie uitvoeringslijnen is in april de start gemaakt met een expertiseteam Data en Informatievoorziening. Het programmamanagement wordt uitgevoerd door een klein programmateam bestaande uit de programmamanager en een programmasecretaris. In totaal bestaat het programmateam nu uit 14 collega’s.

Context
Opdrachtgever voor het programma VVM is de Stuurgroep Natuurmonitoring en -informatievoorziening met deelnemers namens de ministeries van LNV, IenW, Defensie en de samenwerkende provincies. De uitvoering daarvan is ondergebracht bij BIJ12. Een programmateam van projectleiders, projectmedewerkers, een projectondersteuner en een programmamanager geven invulling aan het programma, in nauwe samenwerking met een netwerk van medewerkers van de provincies, Rijk en betrokken ketenpartners.

Om de provincies op langere termijn nog beter te kunnen ondersteunen met betrouwbare natuurinformatie, zet BIJ12 in op een programma voor de periode 2024 – 2030 dat is gericht op versterking van bestaande en nieuwe instrumenten voor natuurmonitoring en op verbetering van de samenwerking tussen de partijen die samen invulling geven aan de keten van natuurinformatie.

Wat ga je doen?
Als Service Designer binnen het Programma Verbetering VHR-monitoring (VVM) speel je een cruciale rol in het vormgeven en begeleiden van sessies en het visualiseren van complexe informatie. De sessies vinden plaats zowel binnen het programmateam als met vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die deelnemen aan het programma. Je werkt nauw samen met projectleiders en de programmamanager om sessies in het team, met de stuurgroep en in de werkteams voor te bereiden en te faciliteren. Je draagt zorg voor een toegankelijke terugkoppeling van de resultaten en visualiseert complexe informatie op een heldere en toegankelijke manier. Het gaat hierbij niet zozeer om ‘klantgerichte services’ maar om handreikingen en methodieken om de monitoring van natuur in het veld te verbeteren en te standaardiseren. Daarnaast coach je projectleiders in visueel werken en design thinking, waarbij je zorgt voor een iteratieve, mensgerichte en co-creatieve aanpak. Je hebt oog voor zowel organisatie, proces als techniek en weet deze als één geheel te benaderen.

Functieomschrijving:
Als Service Designer binnen ons programmateam ben je verantwoordelijk voor:

 • Sessies voorbereiden: Je ontwerpt, organiseert en faciliteert sessies met verschillende groepen binnen het programma, van operationeel tot en met strategisch, waarbij je zorgt voor effectieve werkvormen en gedetailleerde voorbereiding om tot concrete resultaten te komen.

 • Visualiseren resultaten sessies: je verwerkt de resultaten van de sessies visueel en neemt deze (in samenwerking met het team) op in documenten.

 • Presentaties maken: Je bereidt presentaties voor over het programma voor verschillende doelgroepen binnen en buiten het programma, waarbij je complexe informatie helder en visueel aantrekkelijk presenteert.

 • Visualisatie en rapportage: Je vertaalt complexe gegevens naar concrete en begrijpelijke visualisaties en beschrijvingen die kunnen worden opgenomen in documenten en notities en/of in de online omgeving beschikbaar gemaakt worden.

 • Coachen van projectleiders: Je ondersteunt projectleiders bij het toepassen van visueel werken en design thinking, en stimuleert een iteratieve en mensgerichte benadering.


Profiel:

 • Je bent mensgericht, pragmatisch, iteratief, co-creatief en holistisch, waarbij je organisatie, proces en techniek als één ontwerpopgave ziet;

 • Je hebt een gedegen kennis van design thinking en agile werken;

 • Je bent een enthousiaste en mensgerichte professional die de nadruk legt op design thinking (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test);

 • Je weet complexe zaken concreet te maken en kunt goed op verschillende niveaus schakelen;

 • Als storyteller kun je een duidelijk beeld schetsen en mensen meenemen in je verhaal;

 • Als luisteraar vertaal je eisen en wensen naar een duidelijk beeld en coach je anderen hierin;

 • Je staat stevig in je schoenen als facilitator van sessies.


Wensen:

 • Ervaring met het begeleiden en uitvoeren van projecten binnen de publieke sector, bij voorkeur met een focus op natuur, natuurmonitoring of vergelijkbare domeinen.

 • Aantoonbare ervaring met het realiseren van service processen en procedures in grote organisaties (> 1000 medewerkers), waarbij je effectief omgaat met een breed scala aan stakeholders.

 • Ervaring met het verzamelen, analyseren en vertalen van interne en externe eisen en wensen naar concrete projectresultaten.

 • Ervaring met het coachen en begeleiden van collega's op het gebied van design thinking en het faciliteren van design sprints.


We zoeken een proactieve en creatieve professional die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken, en die een passie heeft voor natuurmonitoring en verbetering van informatievoorziening. Als je jezelf herkent in dit profiel en klaar bent om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van ons programma, nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Aantal uur per week: 32 uur (deels op locatie van kantoor BIJ12 te Utrecht, deels thuis)
Verlengingsopties van 2 maal 12 maanden.

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

Eisen • Eis:
  U beschikt over minimaal een afgerond hbo diploma.Toelichting:
  Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.
  Bij het niet benoemen van bovenstaande wordt de aanbieding terzijde gelegd.

 • Eis :
  Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring als service-designer of een vergelijkbare functie: visualiseren van complexe informatie (voeg een voorbeeld toe bij de inschrijving), ervaring bij het toepassen van creatieve werkvormen voor effectieve sessies.Toelichting:
  Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

  Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

  Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis.
  Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 wordt de aanbieding terzijde gelegd.

 • Eis:
  Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met design thinking (empathice, define, ideate, prototype, test)Toelichting:
  Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

  Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

  Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis.
  Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 wordt de aanbieding terzijde gelegd.

 • Eis:
  Aantoonbare kennis en ervaring met de Agile werkwijze en het vervullen van de rol van service designer daarbinnen.Toelichting:
  Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

  Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

  Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis.
  Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 wordt de aanbieding terzijde gelegd.


Wensen • Fase 2.
  Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit.
  Prijs maximaal 200 punten en Kwaliteit maximaal 800 punten
  Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt BIJ12 zich het recht om niet te gunnen.A. Persoonlijke eigenschappen 200/100/50/0
  - Pro-actief
  - Creatief
  - Mensgericht
  - Pragmatisch
  - Iteratief
  - Holistisch
  - Teamspeler
  - Verbindend

  B. Vaardigheden 300/200/100/0
  - Co-creatie
  - Faciliteren van sessies
  - Ontwerpen van sessies
  - Verbeelden
  - Storyteller
  - Luisteren
  - Vertalen van eisen en wensen in een duidelijk beeld
  - Coachen

  C. Kennis 300/200/100/0
  - Werkervaring bij programma’s in de publieke sector
  - Ervaring met Miro en InDesign
  - Werkvormen voor sessies met verschillende soorten deelnemers
  - Design Thinking

 • Shortlistcriterium 1:
  Aantoonbare ervaring met het begeleiden en uitvoeren van projecten binnen de publieke sector, bij voorkeur met een focus op natuur, natuurmonitoring of vergelijkbare domeinen.Toelichting:
  Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

  Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

  Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend.

 • Shortlistcriterium 2:
  Aantoonbare ervaring met het realiseren van service processen en procedures in grote organisaties (> 1.000 medewerkers), waarbij je effectief omgaat met een breed scala aan stakeholders.Toelichting:
  Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

  Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

  Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend.

 • Shortlistcriterium 3:
  Ervaring met het verzamelen, analyseren en vertalen van interne en externe eisen en wensen naar concrete projectresultaten.Toelichting:
  Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

  Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

  Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend.

 • Shortlistcriterium 4:
  Ervaring met het coachen en begeleiden van collega's op het gebied van design thinking en het faciliteren van design sprints.Toelichting:
  Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

  Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

  Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend.

 • Shortlistcriterium 5:
  Aantoonbare ervaring met het ontwerpen, organiseren en faciliteren van sessies met passende werkvormen.Toelichting:
  Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

  Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

  Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.