Job Type
Fulltime
Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 5 dagen geleden
21-07-2024

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG12, SDG9

Startdatum

01-10-2024

Aantal uur per week

36 uur p/w

Einddatum

30-09-2026

Standplaats

Rotterdam

Deadline

21-07-2024

Uurtarief

115 euro p/u

Sector

Bouwkunde- en Civiele techniek, Facilitaire dienstverlening, OverheidDe Politie heeft een grote, zeer diverse vastgoedportefeuille met basisteambureaus, kantoorgebouwen, cellencomplexen, opleidings- en trainingslocaties, etc. De politie heeft daarbij ook een grote vastgoedopgave, waaruit vele huisvestingsprojecten volgen. Er is daartoe een uitgebreide set aan kwaliteitskaders opgesteld, waaronder een integraal Huisvestingsconcept.

Als huisvestingsadviseur draag je zorg voor de gebruikskwaliteit binnen de huisvestingsprojecten. Je bewaakt de visie en de kwaliteitskaders van de Politie, vertaalt deze naar het project en verenigt ze met de specifieke eisen en wensen vanuit het project.

De nadruk ligt op het opstellen van ruimtelijk-functionele programma's van eisen (RF-PvE's), maar ook daarvoor en daarna ben je vaak betrokken in een project. In de ontwerpfase toets je en adviseer je over de ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp. In de initiatieffase word je mogelijk gevraagd om bij te dragen aan het bepalen van de ruimtebehoefte, een haalbaarheidsstudie of andere werkzaamheden m.b.t. de ruimtelijk-functionele eisen.

Verantwoordelijkheden

Bovengenoemde doelstelling omschrijft de verantwoordelijkheden.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor aanvang van deze opdracht dient screening op niveau BO PLUS afgerond te zijn. Starten zonder afgeronde screening is niet mogelijk.

De huisvestingsadviseur draagt zorg voor de goede toepassing van de landelijke kwaliteitskaders van de Politie in huisvestingsprojecten enerzijds en voor het in samenspraak met de gebruikers en andere projectbetrokkenen bepalen van de projectspecifieke eisen en wensen anderzijds. De huisvestingsadviseur verenigt deze eisen in een breed gedragen RF-PvE en waarborgt zodoende de gebruikskwaliteit. Ook voor en na het opstellen van het RF-PvE is / blijft de huisvestingsadviseur betrokken bij een project en adviseert over ruimtelijk-functionele aspecten.

Je gaat aan de slag met een aantal huisvestingsprojecten. Deze voer je zelfstandig uit en daar waar nodig schakel je met de betrokkene partijen. Het betreft de projecten in de volgende locaties met daarbij de volgende op te leveren producten:

Huisvestingsproject locatie Rotterdam – Ambitiedocument (FTE, benodigde m2, functionele ruimtelijke behoeften, relatieschema’s, ambitie en visie)  ten behoeve van het opstellen van de businesscase en in een latere fase het ruimtelijk functioneel programma van eisen.

Huisvestingsproject locatie Rotterdam – Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.

Huisvestingsproject locatie Groningen – Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.

Huisvestingsproject locatie IJmuiden – Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.

Huisvestingsproject locatie Drachten– Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.

Huisvestingsproject locatie Den Haag– Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.

Bij alle projecten gelden de volgende taken/activiteiten en eisen:

 • Huisvestingsadviseur is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de nodige communicatie en sessies (ca. 5 tot 8 sessies per project excl. interviews) met gebruikers om tot de bovenstaande producten te komen;

 • Producten zijn gedragen door de gebruikers en conform het Integraal Huisvestingsconcept van de politie;

 • Ambitiedocument omvat alle nodige (ruimtelijk functionele) informatie voor het opstellen van een businesscase door de vastgoedontwikkelaar. Denk aan raming van benodigde oppervlakte, functionele behoeften, relatieschema’s en eventuele bijzondere functies;

 • Inbreng van de kennis over het huisvestingsconcept van de politie en werkprocessen van de gebruikers aan het projectteam; van de initiatie- en definitiefase tot en met het ontwerp- en uitvoeringsproces,

 • Binnen het project verantwoordelijk voor de gebruikskwaliteit van de huisvesting, het toetsen aan / adviseren over de goede toepassing van het Integraal Huisvestingsconcept en andere uitvoeringskaders en dragen zorg voor de continuïteit binnen de verschillende projectfasen.


Belangrijkste contacten:

 • Operatie (de gebruikers zelf, op allerlei niveaus)

 • De overige huisvestingsadviseurs en de coördinatoren van het team

 • Betrokkenen in de projectorganisatie (zoals HV, ICT, HRM, Mobiliteit)

 • Projectmanagement

 • Asset Management

 • Atelier Politiebouwmeester

 • Team BIO (Beleidsimplementatie en Ontwikkeling), waaronder de huisvestingsadviseurs vallen

 • Overige projectbetrokkenen binnen en buiten de sector Huisvesting


De kandidaat heeft een erkende en volwaardige HBO- of WO-opleiding afgerond. (diploma)

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het vakgebied bouwkunde en/of de kennisgebieden huisvestingsadvies, vastgoedeconomie, facility management, architectuur of gelijksoortige kennisgebieden.

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met advisering over huisvestingstrajecten bij grote organisaties (meer dan 5.000 werknemers) en/of huisvestingstrajecten die betrekking hadden op meerdere locaties van dezelfde organisatie en/of huisvestingstrajecten die complex waren vanwege meerdere, onderling sterk verschillende gebruikers, schaalgrootte, logistiek/zonering, etc. (denk o.a. aan universiteiten, ziekenhuizen, rechtbanken, penitentiaire inrichtingen, laboratoria) .

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het vertalen van organisatievisies naar huisvestingsconcepten en/of met het vertalen van huisvestingsconcepten naar (ruimtelijk-functionele) PvE’s. Hierbij ging het om locaties zoals universiteiten, kantoren, ziekenhuizen, ministeries, e.d. Woningbouw wordt niet gezien als relevante ervaring.

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van, en ophalen van informatie bij (eind)gebruikers in workshops, interviews en andersoortige sessies.

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.

 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.

 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.


Eisen • De Externe is inzetbaar vanaf 01-10-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-09-2026 voor 36 uur per week.Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel.

 • Eis 1.
  Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
  Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.
  U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

 • Eis 2.
  De kandidaat heeft een erkende en volwaardige HBO- of WO-opleiding afgerond, diploma aanwezig.Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3.
  De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het vakgebied bouwkunde en/of de kennisgebieden huisvestingsadvies, vastgoedeconomie, facility management, architectuur of gelijksoortige kennisgebieden.Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4.
  De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het vertalen van organisatievisies naar huisvestingsconcepten en/of met het vertalen van huisvestingsconcepten naar (ruimtelijk-functionele) PvE’s.
  (Hierbij ging het om locaties zoals universiteiten, kantoren, ziekenhuizen, ministeries, e.d. Woningbouw wordt niet gezien als relevante ervaring.)Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5.
  Vereiste competenties/vaardigheden:1. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van / enthousiasmeren voor een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën;
  2. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt er naar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
  3. Netwerkvaardigheden: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
  4. Organisatiesensitiviteit: speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed van en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
  5. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal duidelijk.
  6. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaatsvinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
  7. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang, deelt proactief kennis en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

  Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Wensen • Wens 1.De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met advisering over huisvestingstrajecten bij grote organisaties (meer dan 5.000 werknemers) en/of huisvestingstrajecten die betrekking hadden op meerdere locaties van dezelfde organisatie en/of huisvestingstrajecten die complex waren vanwege meerdere, onderling sterk verschillende gebruikers, schaalgrootte, logistiek/zonering, etc. (denk o.a. aan universiteiten, ziekenhuizen, rechtbanken, penitentiaire inrichtingen, laboratoria) .

  De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

  Puntenverdeling:
  0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen
  2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen
  5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

 • Wens 2.De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van, en ophalen van informatie bij (eind)gebruikers in workshops, interviews en andersoortige sessies.

  Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling.

  Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden.
  Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren.

  Puntenverdeling:
  0/5= minder dan 3 workshops / sessies met (eind)gebruikers, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE.
  1/5= 3 workshops / sessies met (eind)gebruikers, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE.
  2/5= minimaal 3 workshops / sessies met (eind)gebruikers bij minimaal 3 verschillende organisaties, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE.
  3/5= minimaal 4 workshops / sessies met (eind)gebruikers bij minimaal 4 verschillende organisaties, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE.
  4/5= minimaal 7 workshops / sessies met (eind)gebruikers bij minimaal 4 verschillende organisaties, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE.
  5/5= minimaal 10 workshops / sessies met (eind)gebruikers bij minimaal 4 verschillende organisaties, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE.

 • Wens 3. (Deze wens dient ter verdieping van eis 3.)De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het vakgebied bouwkunde en/of de kennisgebieden huisvestingsadvies, vastgoedeconomie, facility management, architectuur of gelijksoortige kennisgebieden.

  De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

  Puntenverdeling:
  0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen
  2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen
  5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.